ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Fundusz sołecki

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-09-15 08:05:01 przez Paweł Wawryk, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Ustawa z dnia 12 marca 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301) reguluje zasady tworzenia funduszu sołeckiego oraz zasady zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu. Celem ustawodawcy było zapewnienie mieszkańcom sołectw możliwości samodzielnego i wspólnego decydowania o swoim otoczeniu i jakości życia.
 
Fundusz sołecki realizowany według ustawy wymaga przestrzegania określonych procedur:
 1. Przyjęcie przez radę miasta uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego
  O wyodrębnieniu w budżecie miasta środków stanowiących fundusz rozstrzyga Rada Miasta podejmując uchwałę w terminie do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy.
 2. Wyliczenie środków, które będą przysługiwały sołectwom
  Kolejną ważną datą jest 31 lipca. To do tego dnia Prezydent Miasta przekazuje sołtysom informację o wysokości środków przeznaczonych na sołectwo. Wysokość środków przeznaczonych na sołectwo obliczane jest według wzoru:
  F = ( 2 + Lm / 100) x Kb
  Poszczególne symbole we wzorze oznaczają:
  F – wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb),
  Lm – liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców, o którym mowa w art. 44a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
  Kb – kwotę bazową obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  Środki funduszu mogą zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
 3. Przygotowanie zebrania wiejskiego i poinformowanie o nim mieszkańców
  Sołtys zwołuje zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy decydują, na jakie przedsięwzięcia przeznaczyć środki finansowe z funduszu sołeckiego.
  O zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców zgodnie z miejscowymi zwyczajami w terminie 10 dni od daty jego zwołania. Ogłoszenie zamieszcza się w miejscach ogólnodostępnych w sołectwie oraz na tablicach ogłoszeń. Ogłoszenie powinno zawierać informację o miejscu, dniu i godzinie zebrania w pierwszym i drugim terminie z określeniem proponowanego porządku obrad.
 4. Zebranie wiejskie
  O przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego decyduje zebranie wiejskie. Propozycję wniosku do dyskusji mogą złożyć:
  1) sołtys,
  2) rada sołecka,
  3) 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
  O tym kto może wziąć udział w zebraniu i jakie inne warunki muszą być zapewnione, aby decyzje były ważne regulują przepisy statutu sołectwa. Nieprzestrzeganie tych warunków może spowodować unieważnienie podjętych uchwał zebrania wiejskiego. W konsekwencji przepadnie możliwość sfinansowania działań, które mieszkańcy wybrali.           
 5. Przedłożenie wniosku sołectwa do prezydenta
  Sołtys, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego wniosek dotyczy, przekazuje prezydentowi wniosek, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu.
  Poprawny wniosek o dofinansowanie z funduszu sołeckiego musi zawierać:
  1) wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie danego sołectwa,
  2) oszacowanie kosztów realizacji danych przedsięwzięć – koszty przedsięwzięć muszą mieścić się w limicie środków przeznaczonych dla danego sołectwa,
  3) uzasadnienie. W uzasadnieniu powinno być przede wszystkim wskazane, w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa.
  Jeśli prezydent uzna, że wniosek nie spełnia powyższych wymogów, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania informuje o tym sołtysa.
  Sołtys za pośrednictwem prezydenta może w ciągu 7 dni podtrzymać odrzucony wniosek, bądź też (o ile jest jeszcze przed 30 września) zorganizować ponownie zebranie wiejskie i uchwalić raz jeszcze wniosek – poprawiony pod względem formalnym.
  Do wniosku należy dołączyć protokół z zebrania wiejskiego, podczas którego uchwalono wniosek o sfinansowanie przedsięwzięć z funduszu sołeckiego oraz listę obecności uczestników zebrania.
 6. Uchwalony wniosek, który spełnia wymagania, jest wprowadzony do budżetu miasta.
  Budżet uchwala Rada Miasta podejmując stosowną uchwałę o włączeniu przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego do budżetu miasta.
 7. Realizacja zadań z funduszu sołeckiego przyjętych w budżecie miasta
  Zadania ze środków funduszu sołeckiego realizowane są zgodnie z opisem we wniosku.
  Rola sołtysa i mieszkańców nie ogranicza się tylko do uchwalenia i złożenie wniosku. Polega ona, między innymi, na:
  • kontroli terminów realizacji i jakości wykonania przedsięwzięcia
  • udziale w realizacji przedsięwzięcia, jeżeli tak zdecydowali podczas zebrania. Może to być ich praca lub wkład rzeczowy.
Pytania dotyczące funduszu sołeckiego należy kierować pod adres:
« powrót do poprzedniej strony