ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Terminarz sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto na I półrocze roku 2019

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stosownie do § 108 uchwały nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie Statutu Dzielnicy Nowe Miasto (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 159) ustala się terminarz sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto na I półrocze roku 2019:
 • 21 STYCZNIA
 • 18 LUTEGO
 • 18 MARCA
 • 15 KWIETNIA
 • 20 MAJA
 • 13 CZERWCA
 
 

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w sołectwie Jeleniów w dniu 19 grudnia 2018 r. godz. 18.00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Jeleniów zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Jeleniów na dzień 19 grudnia 2018 r. godz. 18.00 w punkcie bibliotecznym przy ul. Jeleniów.
 
 
Proponowany porządek zebrania:
 1. Sprawozdanie z wydatków budżetowych za rok 2018.
 2. Rozdysponowanie środków finansowych na realizację zadań statutowych w roku 2019.
 3. Sprawy różne.
 
 
Uwaga:
W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18.15 z powyższym proponowanym porządkiem obrad.

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w sołectwie Przylep w dniu 17 grudnia 2018 r. godz. 18.00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Przylep zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Przylep na dzień 17.12.2018 r. godz. 18.00 w Zespole Edukacyjnym przy ul. Przylep-8 Maja.
 
Proponowany porządek zebrania:
 1. Zwiększenie kwoty wydatków na remont ul.Przylep-Kosowa i ul.Przylep-Czereśniowa
 2. Sprawy różne.
 
Uwaga: W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18.15 z powyższym proponowanym porządkiem obrad.
 
 

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w sołectwie Stary Kisielin w dniu 10 grudnia 2018 r. godz. 17.00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Stary Kisielin zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Stary Kisielin na dzień 10 grudnia 2018 r. godz. 17.00 w Zielonogórskim Ośrodku Kultury Filia Stary Kisielin ul. Stary Kisielin-Pionierów Lub. 53.
 
Proponowany porządek zebrania:
 1. Przesunięcie środków finansowych z „bonusa ministerialnego” na dokończenie realizacji zadania: budowy drogi ul. Stary Kisielin-Dojazdowa.
 2. Sprawy różne.
 
 
Uwaga:
W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 17.15 z powyższym proponowanym porządkiem obrad.

Zawiadomienie o II zwyczajnej sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto w dniu 12 grudnia 2018 r., godz. 14.00.

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 12 grudnia 2018 r. godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 odbędzie się II zwyczajna sesja Rady Dzielnicy Nowe Miasto.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów trzech poprzednich sesji.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
  • 1) opinii o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania;
  • 2) opinii o projekcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze,  specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania;
  • 3) o projekcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków za posiłki;
  • 4) powołania stałych komisji rady dzielnicy, określenia ich przedmiotu działania, zadań oraz składu osobowego;
  • 5) opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zielona Góra”.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.
 

Zawiadomienie o pierwszej zwyczajnej sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto w dniu 26 listopada 2018 r., godz. 15.00.

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 odbędzie się pierwsza zwyczajna sesja Rady Dzielnicy Nowe Miasto.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie pierwszej sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnych przez Przewodniczącą Dzielnicowej Komisji Wyborczej.
4. Złożenie ślubowania przez radnych.
5. Stwierdzenie prawomocności obrad.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy Nowe Miasto.
8. Wybór Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.
 
 

Nawigacja między stronami listy informacji