ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Przylep w dniu 17 czerwca 2021 r. godz. 18:00

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-06-08 07:48:16 przez Paweł Wawryk

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Przylep zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Przylepna dzień 17.06. 2021 r.  o godz. 18:00 w Zespole Szkół przy ul. Przylep-8 Maja.
 
 Proponowany porządek zebrania:
  1. ZMIANA ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PRZYZNANYCH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2021.
 
Uwaga:    W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18:15 z powyższym proponowanym porządkiem obrad